آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۲۸ فروردین ۱۳۹۸

   به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت ترمیم مسیر فیبر نوری توتکابن به رستم آباد در تاریخ 98/01/28 از ساعت14/30 الی 17/30 ، ممکن است اختلالاتی در ارتباطات  مشترکین همراه اول اتفاق بیفتد .

تاریخ ثبت ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

ساعت ثبت 19:2