آمار و عملکرد شرکت

"عملکرد شاخص های مخابراتی استان گیلان پس از خصوصی سازی"

شاخص

واحد شمارش

آبان 88(ابتدای خصوصی سازی)

پایان اسفند 95

درصد رشد پس از خصوصی سازی(درصد)

تلفنهای منصوبه

شماره

1160079

1167458

0/63

تلفنهای مشغول بکار

شماره

928477

1049388

13/02

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

38/76

42/30

9/13

روستاهای دارای ارتباط

روستا

2469

2498

1/17

فیبر نوری

کیلومتر

2150

2940

36/7

سرویس شبکه هوشمند (بجز کارت اعتباری) سرویس ------ 10806  
 
 

"عملکرد 9 ماهه اول  سال 95 شرکت مخابرات استان گیلان در شاخصهای مهم مخابراتی"

شاخص

واحد شمارش

عملکرد سال94

تلفنهای منصوبه

شماره

18946

تلفنهای مشغول بکار

شماره

18106

افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

0/73

مشترکین عضو شده در خدمات الکترونیک مشترک ----
سرویس شبکه هوشمند (بجز کارت اعتباری) سرویس 23014