تعرفه دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه (حق الزحمه) خدمات تلفن ثابت قابل ارائه در دفاتر خدمات ارتباطی
 
ردیف
شرح خدمات
پرداختی مشترکین (ریال)
حق الزحمه مصوب (ریال)
     1         
استرداد ودایع تلفن
رایگان
7500
     2         
درخواست استرداد فیش (جدید)
رایگان
5000
     3         
بستن صفر دوم
22350
10000
بستن صفر اول
22350
10000
      4         
بازکردن صفر دوم
رایگان
2000
بازکردن صفر اول
رایگان
7000
      5         
بررسی و پاسخگویی به شکایات مشترکین از جمله 
مزاحمت های تلفنی
رایگان
10000
     
      6         
برقراری خدمات مکالمه سه نفره
رایگان
2000
برقراری و یا قطع خدمات ویژه
رایگان
2000
برقراری خدمات مکالمه سه نفره و خدمات ویژه یا قطع خدمات ویژه و تکمیل فرم درخواست کلیه خدمات و سرویس های ویژه و سرویس های اینترنت از جمله IN، ADSL، ISDN
رایگان
2000
       7         
تغییر نام تلفن
20000
10000
       8         
تغییر مکان تلفن
45000
22500
       9         
تغییر نام و مکان همزمان
65000
32500
  10    
تغییر عنوان در اطلاعات 118 و حذف شماره از اطلاعات 118
رایگان
2000
  11    
تصحیح آدرس و بررسی عدم وصول قبض
رایگان
5000
  12    
تعویض شماره تلفن
20000
15000
  13    
ثبت نام تلفن ثابت دائمی و اعتباری
رایگان
10500
14 
جمع آوری و ورود و ثبت هر نوع اطلاعاتی از قبیل (PAP)، دایری انتقال داده ها (PAP)، تلفن همگانی خطوط دیتا، دولت الکترونیک، اقساط پرداختی و غیره (جدید)
رایگان
5000
15 
درخواست تلفن موقت، درخواست تبدیل تلفن سرویس و استیجاری به عادی، درخواست تبدیل عادی به استیجاری (جدید)
رایگان
5000
16 
صورت ریز مکالمات بین شهری
-   ارائه ریز مکالمات به ازای هر دو برگ شامل 100 رکورد
-   ارائه ریزمکالمات (نرم افزاری) بر روی فلاپی دیسک مشترک یاCD
رایگان
2000
17 
صورت ریز مکالمات بین الملل
-     ارائه ریز مکالمات به ازای هر دو برگ شامل 100 رکورد
-     ارائه ریز مکالمات (نرم افزاری) بر روی فلاپی دیسک مشترک یاCD
رایگان
5000