تعرفه تلفن ثابت

 

                                                                                                                                                                               

شرح

سقف تعرقه به ریال

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی

30 

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی

330 

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار

625

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه

625