خدمات مشاغل

 

شیوه ی ورود و ثبت اطلاعات مشترکین تلفن ثابت در سامانه ی اطلاعات 118

شیوه ی ورود و ثبت اطلاعات مشترکین تلفن ثابت در سامانه ی اطلاعات 118، با رعایت آئین نامه های تقاضا و اشتراک تلفن  ،  به شرح ذیل قابل اجرا خواهد بود.

 الف - مدارك ثبت اطلاعات مشترك حقيقي :

  مشترک حقیقی ثبت شده در اطلاعات 118 که متقاضی ثبت حرفه یا عنوان مورد فعالیت خود می باشد با توجه به نوع فعالیت منوط به ارائه ی اصل مدارک ذیل می تواند اقدام نماید.

1- درخواست مشترک با مهر و امضاء صاحب مجوز

2- مجوز فعالیت یا جواز کسب

3- آخرين قبض پرداختي تلفن بنام صاحب مجوز (در غير اينصورت رضايت نامه از صاحب امتياز تلفن(

ب - مدارك ثبت اطلاعات مشترك حقوقي :

 اشخاص حقوقی استفاده کننده از تلفن سایر مشترکین حقیقی و حقوقي که متقاضی ثبت تلفن مذکور به نام شخص خود نیز می باشند با توجه به نوع فعالیت منوط به ارائه ی  اصل مدارک ذیل می توانند اقدام نمایند.

1- درخواست با مهر و امضای صاحبان مجاز

2- آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات روزنامه های رسمی (كمتر از 2 سال)

3- مجوز فعالیت یا جواز کسب

4- آخرين قبض پرداختي تلفن بنام صاحب مجوز (در غير اينصورت رضايت نامه از صاحب امتياز تلفن)

  •  مشترکین حقوقی ثبت شده در اطلاعات 118 که متقاضی ثبت نمایندگی (فروش و خدمات پس از فروش ) یا تعمیر کار محصول خاص شرکت خارحی باشند منوط به ارائه ی اصل مدارک ذیل می توانند جهت ثبت در فایل نمایندگی اطلاعات 118 اقدام نمایند :

1- درخواست با مهر و امضای صاحبان مجاز

2- گواهی وزارت بازرگانی مبنی بر تائید نمایندگی مورد تقاضا

3- تائیدیه ی اتحادیه ی مربوطه در خصوص نمایندگی یا تعمیرکاری مورد تقاضا

4- آگهی ثبت و آخرین تغییرات در روزنامه های رسمی (كمتر از 2 سال)

5- جواز کسب فعالیت مرتبط از اتحادیه ی مربوطه

6- آخرين قبض پرداختي تلفن بنام صاحب مجوز (در غير اينصورت رضايت نامه از صاحب امتياز تلفن)

ج -  تعرفه

تعرفه ثبت اطلاعات مشاغل در سامانه 118 ، پرداخت ماهيانه به ميزان 500 پالس جهت هر يك از عناوين و شماره هاي مورد درخواست از طريق قبض تلفن مي باشد.