سرویسهای ویژه مخابراتی

 

سرویس های ویژه:

 انتظار مکالمه:  در این سرویس مشترک می تواند در حین مکالمه با یک فرد، از تماس فرد دوم نیز مطلع شده و در صورت تمایل با او صحبت نماید.

 شماره گیری سریع مشترک دارای این سیستم می تواند بجای گرفتن شماره کامل مشترک دیگر فقط با گرفتن یک کد یک رقمی با شماره مورد نظر ارتباط برقرار کند.  هر مشترک می تواند تا ده شماره را برای خود ذخیره کند

  مکالمه کنفرانس سه نفره :  مشترک دارای این سیستم می تواند در یک لحظه با دو الی سه مشترک دیگر بطور همزمان مکالمه نماید

 انتقال مکالمه:  مشترک این سیستم می تواند هنگامی که در منزل یا محل کار خود حضور ندارد، کلیه تماس هایی که قصد ارتباط با تلفن وی را دارند به شماره دیگری منتقل سازد

 سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر:   اگر شخصی با یکی از خطوط تلفن فردی که دارای این سرویس است، تماس بگیرد، بوق اشغال دریافت نکرده و به خطی که آزاد است زنگ خواهد خورد

بیدار باش:  مشترک جهت تنظیم ساعت استراحت خود از این سیستم استفاده می کند.