امکانات اختصاصی

 

1- سرویسE1  Point to Point

تعریف : نام خطوط مخابراتی با استاندارد اروپائی است که در شبکه انتقال از طریق تجهیزات SDH  ارائه می شود . برروی هر خط E1 تعداد 30 خط تلفن معمولی شبیه سازی می شود و هر خط E1 می توان حامل 2mb/s پهنای باند باشد این سرویس بصورت استیجاری و فقط به اشخاص حقوقی واگذار می شود .

ویژگی : جهت انتقال اطلاعات  Voiceیا Data  و یا Voice و Data بصورت همزمان مورد استفاده قرار می گیردمانند انتقال شماره و سرویس ویدئو کنفرانس و ....

مشخصه :متقارن بودن خطوط E1 که به اندازه 2mb/s ارسال و یا 2mb/s دریافت ، بصورت TDM انجام می شود .

مزایای این سرویس :این سرویس لایه 1 بوده و ویژگی این لایه امنيت بسیار بالای آن است ضمناً این سرویسDedicate Band Width است به معنای آن که استفاده از سقف پهنای باند در تمام ساعات شبانه روز تضمین شده است و پهنای باند بصورت اختصاصی به مشترک اختصاص یافته است و Shared Bandwidth نیست . همچنین بدون پروتکل است و به نسبت سرویس های دیگر که تضمین برای تامین پهنای باند برای مشترک وجود ندارد و به نسبت مزایای آن ، تعرفه آن پائین می باشد .

2- سرویس   STM1/4/16    

تعریف : نام خطوط مخابراتی است که امکان ارسال E1 × 63 جهت STM1 و E1 × 252 جهت STM4 و E1 × 1008 جهت STM16 را فراهم می سازد . این سرویس بصورت استیجاری و فقط به اشخاص حقوقی واگذار می شود .

ویژگی و مشخصه و مزایای آن همانند خطوط E1 PTPT می باشد  با توجه به این نکته که متقاضی لینک STM1 هم در مبدأ و هم در مقصد لازم است که فیبر اختصاصی داشته باشد .

انواع تقسیم بندی  chanelize / nonchaneliz :

اگر متقاضی STM1 ، درخواست برقراری ارتباط برروی پورت گیگابیت اترنت GB)) را داشته باشد E1 × 63 را بصورت یکجا ( nonchanelize ) بر روی تجهیزات خود دریافت می نماید که در اینصورت حجم دیتای ارسال شده حدود 147mb/s می باشد .

در حالتی که STM1 برروی تجهیزات SDH و پورت STM1 ، بصورت E1, E1 تحویل متقاضی گردد حجم دیتای ارسالی به میزان 126mb/s می باشد که بصورت , chanelizedمی باشد البته در هردوصورت channelize)  و (nonchanelize توافقنامه و تعرفه مصوب به یک میزان است .

3- سرویس سیم خصوصی

تعریف :سیم خصوصی یک ارتباط فیزیکی می باشد که با استفاده از یک زوج سیم بصورت نقطه به نقطه دو محل را در محدوده مراکز مخابراتی شهری از طریق کابلهای ارتباطی مسی بین مراکز و یا در محدوده یک مرکز مخابراتی به یکدیگر متصل می کند و فقط به اشخاص حقوقی بصورت استیجاری واگذار می شود  .

ویژگی :تهیه بستر مناسب جهت انتقال Voice یا Data و یا Voice و Data  بصورت همزمان با پهنای باند حداکثر 2mb/s ( پهنای باند متناسب با تجهیزات انتقال و مودم بکار رفته قابل تغییر می باشد )  

مزایا :

-انتقال Voice  با استفاده از تجهیزات سوئیچ سانترال(بوق تلفن های داخلی موسسات و شرکت ها و .... ) در دو سر ارتباط بدون استفاده از تجهیزات انتقال جهت برقراری یک ارتباط خصوصی تلفنی و یا خطوط hot line بین دو نقطه

- این سرویس می تواند با استفاده از یک زوج سیم 30 کانال ارتباط اختصاصی را بین دو نقطه در محدوده مراکز مخابراتی برقرار نماید 

- انتقال Data  با استفاده از مودمهایی که در دو سر ارتباط سیم خصوصی قرار می گیرند میتوان انتقال Data انجام داد که در بدترین حالت که بیشترین فاصله مکانی بین دو نقطه در محدوده یک مرکز می باشد بالای5km  میتوان با صرف هزینه بیشتر جهت مودم قوی تر ، حدود 2mb/sec دیتا ارسال کرد .

- انتقال Data و Voice بصورت همزمان با استفاده از تجهیزات و مودمهای مختص این کار .

- تعرفه پائین این ارتباط

معایب :زمانی که این سرویس جهت ارتباط در محدوده بیش از یک مرکز واگذار گردد در مواردی که ارتباط بیش از 2 مرکز باشد و یا در محدوده یک مرکز بعد مسافت وجود داشته باشد از معایب این سرویس است که ارسال Data با مشکل مواجه می شود. توضیح اینکه در حال حاضر به دلیل فرسوده بودن کابل های ارتباطی مسی بین مراکز و عدم امکان تعویض و پشتیبانی آنها این سرویس فقط جهت ارتباط در محدوده یک مرکز استفاده می شود و جهت انتقال Voice بین مراکز مخابراتی از سیستم DVM  استفاده می شود.