نحوه استفاده از سرویس اصلاح نشانی

 

 

اين سرويس جهت اصلاح آدرس مي باشد و براي تغيير مكان خط تلفن به آدرس ديگر، مي بايست از سرويس تغيير مكان استفاده شود.

 

  ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت