نحوه استفاده از سرویس اعلام خرابی تلفن

 

 

از طريق اين سرويس مشترك خرابي تلفن خود را اعلام نموده و نتيجه را پيگيري مي نمايد.                   

 

  ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت