نحوه استفاده از سرویس فطع یا وصل تلفن

 

 از طريق اين سرويس مشترك قادر به قطع تلفن و يا وصل نمودن مجدد آن مي باشد.

هزینه قطع تلفن مبلغ پنج هزار ریال است که دراولین صورتحساب تلفن منظور می شود.

در صورت قطع تلفن صورتحساب بر اساس بدهی های قبلی ، آبونمان و حداقل مصرف همچنان صادر می گردد و باید در مهلت مقرر پرداخت شود و در غیر اینصورت ، مشمول شرایط تلفن های بدهکار شده و پس از انجام مراحل قانونی، منجر به جمع آوری منصوبات تلفن و سلب امتیاز می شود. 

ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت