نحوه استفاده از سرویس کشف مزاحم

 

 

اين سرويس جهت اعلام و بررسي مزاحمت هاي تلفني مي باشد.                                                                       

 

  ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت