نحوه استفاده از سرویس بستن و باز کردن صفر دوم

 

 

توسط اين سرويس مشترك قادر به بستن صفر دوم تلفن خودو يا باز نمودن آن مي باشد. هزینه بستن صفردوم برابر 500 پالس شهری می باشد که در اولین صورتحساب تلفن منظور می شود.

 

  ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت