نحوه استفاده از سرویس تغییر مکان

 

اين سرويس جهت تغيير مكان خط تلفن ثابت به آدرس جديد ارائه گرديده است.در اين بخش ورود اطلاعات فیلدهای آدرس محل نصب جدید و کدپستی الزامی است.

 

  ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت