نحوه استفاده از سرویس تعويض شماره تلفن‌

 

 

اين سرويس براي تعويض نمودن شماره تلفن مي باشد و هزینه آن مبلغ بیست هزارریال است که در اولین صورتحساب تلفن منظور می شود.

 

  ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت