نحوه استفاده از سرویس صدور قبض المثنی دوره

 

 این سرويس هم براي اعضاي سايت و هم براي عموم مشتركين قابل استفاده مي باشد.

صدور قبض المثنی با مراجعه مشترک به لینک مربوط و وارد نمودن شماره تلفن و کد پستی مندرج در قبض های قبلی و انتخاب تاریخ مورد نظر امکان پذیر می باشد

ورود به خدمات اینترنتی تلفن ثابت